BARC Banner

Ein hymchwil

Alex Dobson


Alexandra Dobson,  LLM, LLB, Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch, Cyfarwyddwr y Ganolfan Atebolrwydd a Chyfrifoldeb Busnes. Alex yw golygydd yr International Journal of Law and Management. Agwedd bwysig ar y rôl hon yw adolygu papurau ymchwil i'w cyhoeddi. Lle bo modd, mae gwaith aelodau BARC wedi cael ei arddangos mewn rhifynnau arbennig ac mae hyn wedi bod yn arbennig o bwysig i ymchwilwyr newydd.


Mae ei hymchwil ei hun yn canolbwyntio ar ddynladdiad corfforaethol ac mae hi wedi ysgrifennu’n helaeth ar y pwnc hwn ac wedi darlithio a chyflwyno mewn cynadleddau ar draws y byd.Papurau diweddar a chyflwyniadau cynhadledd:

 • Dobson, A. Corporate Manslaughter: International Perspectives. Under review (2019)Dobson, A. Causation in complex cases: corporate manslaughter in the shadow of Grenfell Tower. Alexandra Dobson (Wiserd Annual Conference ( June 2019),University of South Wales.
 • The Section 45 Defence under the Modern Slavery Act 2015. How effective is it in protecting children? Under review for the Journal of Human Trafficking.
 • Dobson, A. Counsell, K, O'Reilly, K.  Shariat, S. Hale.S. The Grenfell Tower Project – An Interdisciplinary study. Conference Presentation

Dr Sadaf Shariat - Law and Business
 

Mae ymchwil Dr Sadaf Shariat yn rhyngddisgyblaethol, yn y gyfraith, mewn busnes ac athroniaeth foesol. Ar hyn o bryd, mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar oblygiadau busnes a chyfreithiol a moesegol technolegau newydd. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn astudio hawliau eiddo deallusol a hawliau dynol yn oes Deallusrwydd Artiffisial. Mae llawer o'i phrosiectau ymchwil wedi canolbwyntio ar ddadleuon Ewropeaidd a rhyngwladol ynghylch eiddo deallusol a materion hawliau dynol yng nghyd-destun busnes biotechnoleg a'r sector gofal iechyd. O fewn y maes hwn, bydd ei hymchwil diweddaraf o’r enw ‘Generic Consistency in United States Patent Law: A Concept-Theoretic Framework for Biotechnological Patents’ yn cael ei gyhoeddi yng Nghyfrol 9 y British Journal of American Legal Studies. Ym maes cyfraith patent, atebolrwydd busnes a masnacheiddio dyfeisiadau biotechnolegol, mae hi wedi cyflwyno ei hymchwil mewn amrywiaeth eang o gynadleddau rhyngwladol. Yn fwyaf diweddar cyflwynwyd ei phapur ‘Balancing Economic Benefits and Human Rights in European Patent Law: A Co-operative Model of Relationship’ yn yr 8fed Gynhadledd Ryngwladol ar Gyfraith Gwybodaeth a Moeseg. Yng nghyd-destun Deallusrwydd Artiffisial yn y sector gofal iechyd, cyflwynodd ei hymchwil yn ddiweddar o’r enw ‘Artificial Intelligence in Healthcare: How Ready Is the UK for Digital Health?’ yn yr 8fed Gynhadledd Ryngwladol ar y Gyfraith a Chymdeithas: Y Gyfraith yn yr Oes Ddigideiddio. Gyda grŵp o arbenigwyr eiddo deallusol, mae papur (neu fwy) yn seiliedig ar y papur cynhadledd hwn yn cael ei baratoi ar gyfer ei gyhoeddi. Mae ei hymchwil mewn astudiaethau busnes yn canolbwyntio'n bennaf ar Gyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol a Menter Gymdeithasol.


Mae hi hefyd wedi ysgrifennu a chyflwyno papurau ar effaith mentrau CSR amgylcheddol ar newid hinsawdd. Ynghyd ag Alex Dobson, Cyfarwyddwr BARC ac arbenigwr mewn Dynladdiad Corfforaethol, cyflwynodd ymchwil ar gyfraith achosion diweddar ar CSR ac atebolrwydd cwmnïau rhyngwladol am niwed amgylcheddol o'r enw ‘Storytelling, Corporate Social Responsibility and Establishing Duties of Care’ yng nghynhadledd Ysgol Fusnes PDC.  Rhoddodd sgwrs hefyd mewn digwyddiad BARC ym mis Mai 2019 o’r enw ‘Law, Climate Change and Corporate Social Responsibility after the Paris Agreement’. Yn fwyaf diweddar, mae hi wedi cyd-awduro papur (a chyd-gyflwyno yn 8fed Cynhadledd Ryngwladol ar Gyfrifoldeb Cymdeithasol, Moeseg a Busnes Cynaliadwy 2019) i ddadansoddi llenyddiaeth menter gymdeithasol a Chyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol.


Mae hi wedi goruchwylio ymchwil ôl-raddedig ym maes eang technolegau newydd yn y Gyfraith a Busnes, yn enwedig mewn deallusrwydd artiffisial, a materion cyfreithiol a moesegol gydag eiddo deallusol. Mae Sadaf yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy'n dymuno cwblhau MPhils, PhD neu draethodau estynedig lefel gradd Meistr yn y Gyfraith neu Fusnes yn y meysydd uchod ac mewn Llywodraethu Corfforaethol, Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol a Menter Gymdeithasol, Sylfeini Cyfreithiol Cyfraith Gorfforaethol a Masnachol, Hawliau Eiddo Deallusol (IPRs) a Biotechnoleg a chyfraith a rheoleiddio Technoleg Gwybodaeth.


Cyhoeddiadau

 • Shariat. S. (2020) Generic Consistency in United States Patent Law: A Concept-theoretic Framework for Biotechnological Patents, British Journal of American Legal Studies, Volume 9 (forthcoming).
 • Shariat, S. & Khamseh, Z (2019), ‘Fruits of the Same Tree’? A Systematic Review of Corporate Social Responsibility and Social Enterprise Literature, the 8th International Conference on Social Responsibility, Ethics and Sustainable Business, University of Minho, Portugal.
 • Shariat. S. (2019) Dealing with the Questions of Property and Intellectual Property in Biotechnological Inventions: Alan Gewirth and the Principle of Generic Consistency, Fifth Annual Conference of the Centre for the Study of Global Ethics, ‘Bodies and Embodiment’, 30-31 May 2019, University of Birmingham, UK.
 • Dobson, A & Shariat, S. (2019) Storytelling,Corporate Social Responsibility and Establishing Duties of Care, South Wales Business School Conference, University of South Wales, UK.
 • Shariat S. (2019) Artificial Intelligence in Healthcare: How Ready Is the UK for Digital Health? , the 8th International Conference on Law and Society: Law in the Digitalization Era, Istanbul, Turkey.
 • Shariat S. (2019) Law, Climate Change and Corporate Social Responsibility after the Paris Agreement, Business Accountability and Responsibility Centre (BARC), School of Law, Accounting and Finance, Faculty of Business and Society, University of South Wales, UK.
 • Shariat S. (2019) Law, Artificial Intelligence and Emerging Technologies: the Way Forward, School of Law, Accounting and Finance, Faculty of Business and Society, University of South Wales, UK.
 • Shariat S. (2018) Balancing Economic Benefits and Human Rights in European Patent law: A Co-operative Model of Relationship, 8th International Conference on Information Law & Ethics, Modern Intellectual Property Governance and Openness in Europe: A Long and Winding Road? University of Antwerp, Belgium.
 • Shariat S. (2018) Generic Consistency in United States Patent Law: A Concept-theoretic Framework for Biotechnological Patents, Faculty of Business and Society Lecture Series, University of South Wales, UK.
 • Shariat S. (2015) Commercialisation of Gamete Donor Selection Technologies: A Case Study of 23andMe’s Designer Baby Patent from an EU Perspective. The Centre for the Study of Bioethics and the Hastings Center Enhancing Understanding of Enhancement International Conference. Belgrade, Serbia.
 • Shariat S. (2015) Wide Margin of Appreciation or Strict Interpretation Test: Reconciliation of Conflicting Rights in EU Patent Law. Durham European Law Institute (DELI) and the Cambridge Centre for European Legal Studies (CELS) Joint Conference 2015: Igniting European Law – Frameworks for the Future. Durham University, UK.
 • Shariat S. (2015) The Margin of Appreciation Doctrine: Analysis of Intersection between Law and Morality in Medical Law, Gender, and Human Rights. In Durham Centre for Ethics and Law in the Life Sciences (CELLS) and Centre for Gender and Law at Durham (GLAD) PGR workshop. Durham University, UK.
 • Shariat S. (2015) “To treat or not to treat?”: An Exploratory Study of Medical Practitioners’ Perspective on Clinical Ethics in Stem Cell Therapies. In Challenges in Research Ethics- Institute of Ethics and History of Medicine. Tubingen University, Germany.
 • Shariat S. (2015) A Malaysian Perspective on Commercialisation of hESC Research, The Future of Commercial Law-The Institute of Commercial and Corporate Law (ICCL). Durham University, UK.
 • Shariat S. (2015) Constitutional Interpretation of United States Patent Law: A Case of Compliance or Contradiction? In Durham Centre for Ethics and Law in the Life Sciences, Annual Conference. Durham University, UK.
 • Shariat S. (2014) The Papua New Guinea Human T-lymphotropic Virus Patent: Suggested Concept-theoretic Position for EPO/ CJEU. Durham Centre for Ethics and Law in the Life Sciences, Annual Conference. Durham University, UK.
 • Shariat S. (2011) Patients’ Health, Safety and Trust in Stem Cell-based Therapies. In International Conference on Consumer Law, Social Justice & Consumer Law, p. 36-47. Malaysia.
 • Shariat, S. (2011) Response to Global Ethical Concerns Regarding Patentability of Human Embryonic Stem Cell Research, International Conference on Management (ICM 2011), Malaysia.
 • Shariat S. (2011) A Case Study on Corporate Social Responsibility in Pharmaniaga Using Carroll’s Framework, International Vision Journal (January-June). 1-10.
Mae'r prosiect yn canolbwyntio ar ystyried y materion cyfrifoldeb cymdeithasol cyfreithiol, moesegol a chorfforaethol sy'n codi mewn cadwyni cyflenwi cymhleth. Mae sawl aelod o’r Ganolfan gan gynnwys Sadaf Shariat, Brian Telford, Alexandra Dobson a Jared Davies yn rhan o’r prosiect hwn.

Mae’r ymchwil yn canolbwyntio ar rôl busnes o safbwynt hawliau dynol gyda phwyslais arbennig ar y dull arloesol sy’n cael ei fabwysiadu yng Nghymru. Mae Alexandra Dobson a Hannah Coburn yn rhan o'r prosiect hwn.

Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar addysgu a dysgu a'r cyfranogwyr yw Alexandra Dobson, Karen Counsell, Kathleen O'Reilly, Sadaf Shariat, Sara Hale.


Mae’r ymchwil yma’n olrhain y ffordd y bu i gydweithwyr gydweithio â’u myfyrwyr i ddatblygu prosiect addysgu ac ymchwil ar Gyfreithiau LLM. Roedd y prosiect yn rhychwantu rhaglen astudio gyflawn. Cyfunodd cydweithwyr eu gwahanol feysydd o arbenigedd cyfreithiol i ddarparu archwiliad o drychineb y tân yn Nhŵr Grenfell.


Yr ysbrydoliaeth ar gyfer y prosiect oedd dod o hyd i ddeunydd pwnc a allai oleuo'r achosion lluosog sy'n codi mewn trychineb o'r fath. Felly, gallai myfyrwyr sy'n dysgu gwahanol agweddau ar y gyfraith ddod i weld y ffordd yr oedd disgyblaethau arwahanol yn gysylltiedig. Bu staff yn cydweithio i ddylunio asesiadau a allai gwmpasu natur ryng-gysylltiedig y prosiect ac i bwysleisio, er bod tân Tŵr Grenfell yn drasiedi ddomestig, fod gan y goblygiadau cyfreithiol ddimensiwn rhyngwladol.


Roedd y prosiect yn cynnwys cyfnod sefydlu o bythefnos gyda myfyrwyr yn cael mewnbwn gan ddarlithwyr ond hefyd yn gofyn i weithio'n annibynnol. Cafodd canlyniadau’r prosiect eu harddangos yn y gynhadledd Dysgu ac Addysgu ym Mhrifysgol De Cymru ym mis Mehefin 2019. Mae’r cyfranogwyr yn y prosiect bellach yn gweithio ar bapur ar y cyd ac mae Prosiect Tân Grenfell yn rhedeg eto eleni.


Shariat. S. (2019) Dealing with the Questions of Property and Intellectual Property in Biotechnological Inventions: Alan Gewirth and the Principle of Generic Consistency, Fifth Annual Conference of the Centre for the Study of Global Ethics, ‘Bodies and Embodiment’, 30-31 May 2019, University of Birmingham, UK.

Shariat S. (2019) Artificial Intelligence in Healthcare: How Ready Is the UK for Digital Health? The 8th International Conference on Law and Society: Law in the Digitalization Era, Istanbul, Turkey.

Shariat S. (2018) Balancing Economic Benefits and Human Rights in European Patent law: A Co-operative Model of Relationship, 8th International Conference on Information Law & Ethics, Modern Intellectual Property Governance and Openness in Europe: A Long and Winding Road? University of Antwerp, Belgium.

Dobson, A & Shariat, S. (2019) Storytelling, Corporate Social Responsibility and Establishing Duties of Care, South Wales Business School Conference, University of South Wales, UK.

A seminar organised by Alex Dobson at Business Accountability and Responsibility Centre (BARC), USW.

Shariat S. (2019) Law, Climate Change and Corporate Social Responsibility after the Paris Agreement, Business Accountability and Responsibility Centre (BARC), School of Law, Accounting and Finance, Faculty of Business and Society, University of South Wales, UK.


Dobson, A. Corporate Manslaughter: International Perspectives. Wednesday at One, (January 2019).


Shariat S. (2019) Law, Artificial Intelligence and Emerging Technologies: the Way Forward, School of Law, Accounting and Finance, Faculty of Business and Society, University of South Wales, UK.


  • Mai 2016: Briffio / gweithdy ym Mhalas San Steffan ar Ganllawiau Diffiniol y Cyngor Dedfrydu ar gyfer Troseddau Iechyd a Diogelwch, Dynladdiad Corfforaethol a Throseddau Diogelwch Bwyd a Hylendid. Mynychodd Cyfreithiwr Cyffredinol.

  • Cyfres Darlithoedd BARC: Cwnsler Cyffredinol Cymru Cyfraniad at y cais am Gompact Byd-eang y Cenhedloedd Unedig. Mae'r Brifysgol bellach yn llofnodwr a dyma'r SAU cyntaf yng Nghymru i arwain ar agenda cynaliadwyedd y Cenhedloedd Unedig yng Nghymru ac i ddarparu cymorth fel llwyfan i fusnes weithredu ar nodau byd-eang. Defnyddiwyd y prosiect Material Dangers - the Bangladesh Textile Industry: a multi-disciplinary investigation. Mae’r ymchwil parhaus yma yn archwilio materion rhyngddisgyblaethol sy’n ymwneud â’r gadwyn gyflenwi, Hydref 2016.

  • Cynhadledd Peryglon Deunyddiau, Canolfan Atebolrwydd a Chyfrifoldeb Busnes, Tachwedd 2016.

  • Cynhadledd Wanwyn 2017, Canolfan Atebolrwydd a Chyfrifoldeb Busnes. Y thema oedd ‘Busnes Moesegol’ ac archwiliodd y gynhadledd ffyrdd y gallai busnesau ymateb i’r heriau o wneud y mwyaf o elw ond hefyd gweithredu mewn ffordd gymdeithasol gyfrifol. Archwiliodd y siaradwyr feysydd allweddol fel atebolrwydd cadwyn gyflenwi, tryloywder a llywodraethu corfforaethol, Ebrill 2017.

  • Y Gyfraith, Newid Hinsawdd a Chyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol ar ôl Cytundeb Paris, y Ganolfan Atebolrwydd a Chyfrifoldeb Busnes (BARC), Mawrth 2019.

  • Cynhadledd Ôl-raddedig BARC ar Atebolrwydd a Thechnolegau Newydd, 9:00 i 13:00, TRTC013 Moot Court, Tŷ Crawshay, Prifysgol De Cymru, Tachwedd 2019.

  Cyfres Siaradwyr Gwadd BARC: 'Why Ethics Matters in a Business Crises: A Case Study of Korean air Nut Rage Scandal', Dydd Mercher 17 Chwefror 2021, 1:00 pm. Yr Athro Rebecca Chunghee Kim.


  Mae Rebecca Chunghee Kim yn Athro ym Mhrifysgol Ritsumeikan Asia Pacific (APU) yn Japan. Hi oedd Ysgolhaig Gwadd Prifysgol California, Berkeley (2019-2020). Cyn hynny bu’n dysgu ym Mhrifysgol Nottingham Malaysia, Prifysgol Strathclyde a Phrifysgol Caeredin y DU ar Foeseg Busnes, Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol (CSR), Rheoli Perthnasoedd Rhyngwladol, Rheolaeth Ryngwladol, Rheoli ar draws Diwylliannau, Rheoli Adnoddau Dynol Rhyngwladol, ac ati.


  Bydd Rebecca yn arwain sgwrs gyda myfyrwyr Prifysgol De Cymru i archwilio pam mae moeseg yn bwysig ar gyfer goroesiad busnes a chynaliadwyedd a sut i ddod o hyd i ffyrdd newydd ac arloesol o adeiladu strategaeth reoli yn ystod argyfyngau.


  'The Regulatory Aspects of Smart Contracts on Blockchains', Dydd Mercher, 24 Chwefror, 2021, 1:00pm

  Dr Pardis Moslemzadeh Tehrani, Uwch Ddarlithydd, Cyfadran y Gyfraith, Prifysgol Malaya, Malaysia.


  Umexpert


  Google Scholar


  'Recent Developments in the Pursuit of Money Laundering', Dydd Mercher, 3ydd Mawrth, 2021, 1.00pm

  Mae Andrew Baker yn Ddarlithydd ym Mhrifysgol De Cymru, gan ymuno â’r tîm o LJMU ar 1 Rhagfyr 2020, sy’n gyfrifol am gyflwyno’r modiwlau Cyfraith Contract a Chyfraith Cwmnïau. Mae meysydd ymchwil a diddordeb Andrew yn cynnwys strwythurau rheoleiddio sy’n berthnasol i fanciau’r DU, cyfraith contractau a throseddau ariannol, ac mae wedi cyhoeddi erthyglau a phenodau llyfrau yn y meysydd hyn. Bydd y cyflwyniad hwn yn edrych ar ddatblygiad y gyfundrefn AML yn y DU gyda rhywfaint o ffocws ar ymddangosiad yr UWO a'r dadleuon a ddaw yn eu sgil.

  'Corfforaethau Amlwladol a Thryloywder: Beth Yw'r Terfynau?', Dydd Mercher 10 Mawrth 2021, 2:00 pm

  Dr Mehmet Ozyurek, Darlithydd yn y Gyfraith, Ysgol y Gyfraith Prifysgol Yalova a Phrifysgol MEF, Twrci.

  'Gweithwyr a'u Hawliau Dynol', Dydd Mercher 10 Mawrth 2021, 1:00 pm

  Dr Rob Wilks, Uwch Ddarlithydd mewn Ymarfer Cyfreithiol, Prifysgol De Cymru.